Behoefteanalyse toegankelijkheid hoger onderwijs

Welke kennis heeft het onderwijsveld nodig om de toegankelijkheid in en naar het hoger onderwijs te verbeteren?

Inclusief hoger onderwijs

Toegankelijkheid van het hoger onderwijs houdt in dat (aankomende) studenten met de daarvoor benodigde potentie en ambitie, hun weg vinden naar hbo of wo en hun opleiding succesvol kunnen doorlopen. Het gaat daarbij om alle studenten, in alle fasen van de studieloopbaan – van toeleiding tot en met diplomering – en meer specifiek om studentengroepen voor wie de toegankelijkheid onder druk staat, zoals studenten met een functiebeperking, ‘stapelaars’, eerste-generatie-studenten en studenten met een bi-culturele achtergrond.

Welke kennis is relevant? Exploratief onderzoek.

De borging en verbetering van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs zijn belangrijke doelstellingen voor de Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs (ETHO). Het Kohnstamm Instituut voert, in opdracht van de ETHO, een inventarisatiestudie uit met als kernvraag: aan welke kennis uit onderzoek is behoefte? Welke kennis ontbreekt, is moeilijk vindbaar of te weinig toepasbaar in de onderwijspraktijk?

Input van  docenten, decanen en studenten

Om deze vragen te beantwoorden wordt een (online) vragenlijst uitgezet onder een brede groep betrokkenen: van decanen en schoolbestuurders in het voortgezet onderwijs, aansluitingscoördinatoren en studentbegeleiders in het mbo, tot docenten, studenten en bestuurders in het hbo en wo. In aanvulling op de vragenlijst zal via zes focusgroep-interviews dieper worden ingegaan op de kennisbehoeften vanuit beleid en praktijk.

Wetenschap voor de praktijk

De resultaten van het onderzoek zullen voor de ETHO de basis vormen voor concrete acties gericht op het ontsluiten, bundelen, ontwikkelen en toepasbaar maken van kennis die de betrokken partijen kan inspireren en ondersteunen bij hun inzet om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs daadwerkelijk verder te verbeteren.

Meer informatie

Projectleider en andere betrokkenen: Marianne Boogaard, Judith Conijn, Ineke van der Veen

Opdrachtgever: ETHO/NRO

Looptijd: 1 november 2021 – 1 maart 2022