Erik van Schooten wetenschappelijk directeur van het Kohnstamm Instituut

Kohnstamm Instituut start 2022 met dr. Erik van Schooten als wetenschappelijk directeur.

All things considered: The views of adolescents in vocational education on competing democratic values

The views young people have towards democratic values shape their views in later life.

Welke criteria zijn geschikt om te bepalen welke (hoogbegaafde) leerlingen in aanmerking komen voor versnellen en verrijken?

Welke leerlingen komen in aanmerking voor het versnellen en verrijken van leerstof?

Onderwijsinterventies monitoren, evalueren en verduurzamen

Onderwijsinterventies monitoren, evalueren en verduurzamen

Kohnstamm Instituut ondersteunt scholen, schoolbesturen en gemeenten bij de uitvoering en verantwoording van NPO-interventies

Op school spreken we Nederlands. Terecht of achterhaald?

Doe mee aan het gesprek in de Balie op woensdagavond 3 november

Schat onderwijs op waarde

Wat is de waarde van ons onderwijs? Oud-kohnstammonderzoeker Yolande Emmelot en emeritus-hoogleraar Onderwijsbeleid Sjoerd Karsten geven een antwoord.

Vacature onderzoeker

Wij zoeken gedreven praktijkgerichte onderzoekers die breed inzetbaar zijn op de domeinen onderwijs, opvoeding en zorg. Het Kohnstamm Instituut is een zelfstandig, wetenschappelijk onderzoeksinstituut in dienst van het maatschappelijk belang. Het bevorderen van kansen voor jongeren, evenals het versterken van de kwaliteit van onderwijs, opvoeding en zorg door onderzoek en kennisverspreiding beschouwen wij als onze belangrijkste […]

Wat is het effect van modelleren van leesstrategieën en hardop denken door de docent op begrijpend lezen van volwassen leerders?

Antwoord op een vraag uit de onderwijspraktijk Reciprocal teaching: hardop denken Modelleren van leesstrategieën door als docent ze hardop denkend voor te doen is een onderdeel van de methode reciprocal teaching. Deze methode heeft een positief effect op het leesbegrip van verschillende groepen volwassen leerders. De methode bestaat uit een drietal stappen: Eerst geeft de […]

Werving van laaggeletterde volwassenen met Nederlands als moedertaal, hoe pak je dat aan?

Bij de aanpak van laaggeletterdheid is extra aandacht voor mensen met Nederlands als moedertaal, de NT1’ers. Het blijft moeilijk om deze doelgroep te bereiken. Wat is de sleutel tot succes? Expertise voor werving NT1 doelgroep Maastricht University onderzocht dit samen met het Kohnstamm Instituut en de UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie (Vrije Universiteit Brussel), door in kaart […]

Kohnstamm Instituut vertegenwoordigd op ORD 2021

Kohnstamm onderzoekers in de schijnwerpers op 50e editie van ORD: we presenteren onderzoek over passend onderwijs, excellente scholen, goed onderwijsaanbod op basisscholen en meer.

Hoe kunnen intern begeleiders de leerkrachten effectief begeleiden bij het realiseren van passend onderwijs voor (hoogbegaafde) leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften?

Sinds de invoering van passend onderwijs hebben leerkrachten meer behoefte aan begeleiding bij het omgaan met extra ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Intern begeleiders kunnen deze ondersteuning bieden door gebruik te maken van handelingsgericht werken. Dit is een cyclische werkwijze gebaseerd op onderzoek naar wat werkt in onderwijs en jeugdzorg. Om een passend aanbod te realiseren voor […]

‘Selectief mutisme’ bij meertalige jonge kinderen

Niet te snel labelen Kinderen die niet praten Onlangs verscheen in NRC een artikel over selectief mutisme, een angststoornis bij Nederlandstalige kinderen. Bij sommige meertalige jonge kinderen doet zich iets dergelijks voor, maar zij hebben in beginsel géén stoornis. Toch hebben deze meertalige jonge kinderen last van niet ‘kunnen’ praten in bepaalde omgevingen en eenzaamheid dreigt. […]

Podcast over onderzoek ‘Zicht op thuiszitten’

Podcast over onderzoek ‘Zicht op thuiszitten’

Nieuwe podcast van de NVO pedagogen over het onderzoek ‘Zicht op Thuiszitten’.

Vijftig jaar Didactief, vijftig jaar onderwijsonderzoeker

Didactief online interviewt oud-Kohnstammer Edith van Eck: onderwijsonderzoek kan beter worden benut.

Uniek inzicht op ‘thuiszitters’

Welke factoren spelen een rol in het ontstaan of in stand houden van ‘thuiszitten’ bij 80 casussen van de GPO?

Brieven van leraren

Gezocht: leraren die hun belevingen willen uitwisselen via brieven. Op papier. Handgeschreven.

De invloed van COVID-19 op het onderwijs

Hoe ziet volgens de onderwijsinspectie het onderwijs er na ruim een half jaar COVID-19 uit in alle onderwijssectoren?

Webinar ‘Taaldenken in spel’

Alle professionals die kinderen graag zien spelen en die weten hoe boeiend en leerzaam doen-alsof-spel met, van en voor jonge kinderen kan zijn, nodigen we graag uit voor ons webinar Taaldenken in spel, op 20 mei

Corona en welbevinden

Onderwijs tijdens de schoolsluiting: heeft de aanpak effect op het welbevinden van leerlingen?

Ouder-kindprogramma’s in praktijk

Inzichten voor de praktijk van Kohnstammonderzoeker Eke Krijnen over thuisstimulering van geletterdheid met ouder-kindprogramma’s.

Schrijfvaardigheid leerlingen basisonderwijs onderzocht

Schrijfvaardigheid voldoet niet aan ambities commissie Meijerink, blijkt uit peilonderzoek