Op welke manier kunnen leerlingen met visueel-motorische problemen een beter handschrift ontwikkelen voor het rekenen?

Leerlingen met een slecht handschrift hebben vaak problemen bij het maken van rekensommen.

Welke criteria zijn geschikt om te bepalen welke (hoogbegaafde) leerlingen in aanmerking komen voor versnellen en verrijken?

Welke leerlingen komen in aanmerking voor het versnellen en verrijken van leerstof?

Wat is het effect van modelleren van leesstrategieën en hardop denken door de docent op begrijpend lezen van volwassen leerders?

Antwoord op een vraag uit de onderwijspraktijk Reciprocal teaching: hardop denken Modelleren van leesstrategieën door als docent ze hardop denkend voor te doen is een onderdeel van de methode reciprocal teaching. Deze methode heeft een positief effect op het leesbegrip van verschillende groepen volwassen leerders. De methode bestaat uit een drietal stappen: Eerst geeft de […]

Hoe kunnen intern begeleiders de leerkrachten effectief begeleiden bij het realiseren van passend onderwijs voor (hoogbegaafde) leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften?

Sinds de invoering van passend onderwijs hebben leerkrachten meer behoefte aan begeleiding bij het omgaan met extra ondersteuningsbehoeften van leerlingen.

Maakt het uitschrijven van leerdoelen op het bord leerlingen bewuster van wat ze leren in de les?

Om leerlingen bewuster te maken van wat ze leren in de les, is het goed om leerdoelen expliciet met hen te delen en ze als een rode draad in de les aan te houden. Leerdoelen zorgen niet alleen voor meer bewustwording, maar leerlingen ontwikkelen ook meer zelfregulatie. Daarnaast geven ze leraren houvast om effectieve feedback […]

Welke stimulansen van buiten zijn effectief om kennisdeling en kennisbenutting binnen professionele netwerken in het onderwijs te realiseren?

Zomerscholen en verlengde schooltijd: effectief voor het inhalen van achterstanden?

Door de Coronacrisis is het risico vergroot dat leerlingen achterstanden oplopen ten opzichte van hun onderwijsprogramma. Voor leerlingen met extra achterstanden zijn zomerscholen een effectieve methode. Ook een verlengde schooltijd, zoals extra lessen op woensdagmiddag, kan bijdragen aan het inhalen van achterstanden, zo schrijft Kohnstamm-onderzoeker Wouter Schenke.

Afstandsonderwijs: Hoe motiveer je leerlingen?

Hoe kunnen leerlingen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs gemotiveerd worden om onderwijs te blijven volgen, ook als de scholen gesloten zijn?

Wat is een effectieve rekendidactiek voor leerlingen in het basisonderwijs? Hangt effectiviteit samen met kenmerken van de leerlingpopulatie?

Constructivistische rekenmethoden, zoals realistisch reken-wiskundeonderwijs, leveren geen betere resultaten op dan traditionele rekenmethoden zoals directe instructie, maar ze doen er ook niet voor onder.

Hoe zorg je dat vwo-leerlingen onderzoekende competenties aanleren ter voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs?

Leerlingen voeren op kleine schaal onderzoek uit tijdens hun middelbare schooltijd. Een leraar kan de onderzoekende houding van leerlingen stimuleren door hen te laten werken aan een onderzoeksvraagstuk, dat hen zelf interesseert en waarbij zij nieuwe kennis opdoen.

Hoe kunnen pabo-docenten de ontwikkeling van de schrijfvaardigheid van hun studenten versterken?

Hoe kunnen pabo-docenten de ontwikkeling van de schrijfvaardigheid van hun studenten versterken? Vooral motivatie lijkt een belangrijke factor in het goed schrijven. Studenten moeten vertrouwen ontwikkelen in hun schrijfvaardigheden.

Wat is de invloed van het gebruik van digitale media door kinderen thuis op taakgerichtheid en concentratie op school?

Het veelvuldig en vroegtijdig mediagebruik lijkt door het niet-interactieve karakter daarvan ten koste te gaan van aandacht en concentratie.

Welke factoren beïnvloeden het schoolloopbaansucces in het voortgezet onderwijs van leerlingen met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen die uitstromen uit het speciaal (basis)onderwijs?

Leerpotentieeltests zijn nuttig als indicatie van de ondersteuningsbehoefte van probleemleerlingen en onderbouwen de voorspelling van hun mogelijkheden in het vervolgonderwijs.

Hoe kunnen leernetwerken van schoolleiders bijdragen aan hun professionele ontwikkeling?

Voorwaarden voor effectiviteit zijn: koppeling theorie en praktijk, intensieve, actieve opdrachten in de school en input van experts. Gezamenlijke leerdoelen bepalen is wenselijk.

Hoe kun je samenwerkend leren zo inzetten dat het een positief effect heeft op de leerprestaties?

Goede interactie tussen groepsleden en een juridische didactische vormgeving zijn essentieel. (Getrainde) leerkrachten moeten leerlingen voorbereiden en ondersteunen bij samenwerken.

Hoe ontwikkelen zorgleerlingen zich in het reguliere basisonderwijs

Hoe ontwikkelen zorgleerlingen zich in het reguliere basisonderwijs in taal, lezen, rekenen en sociaal-emotioneel, vergeleken met leerlingen in het speciaal basisonderwijs?

Zorgleerlingen in het bo en sbo lopen hun achterstanden doorgaans niet in, maar bij technisch lezen ontwikkelen leerlingen in het sbo zich sneller dan in het bo.

Hoe kan de kwaliteit van pauzes in het basisonderwijs worden verbeterd?

Het schoolplein verdelen in zones, los spelmateriaal met instructie en het eerlijker verdelen van hotspots hebben een positief effect op de activiteiten van leerlingen tijdens de pauzes.

Hoe kun je bevorderen dat meer vmbo-leerlingen kiezen voor bèta-techniek?

Leerlingen (technisch) zelfvertrouwen laten ontwikkelen en facetten van techniek tonen, gekoppeld aan loopbaangesprekken geeft hen een beter beeld van techniek en hun mogelijkheden.

Ervaren bureaucratie en tevredenheid passend onderwijs

Hoe moeten oudergesprekken worden ingevuld naar tevredenheid van zowel ouders als leraren?

Oudergesprekken blijken effectief wanneer er ruimte is voor uitwisseling, er vertrouwen is en een focus op onderwijsondersteunend gedrag. Gespreksprotocollen bieden ondersteuning.

Hoe kunnen leerlingen in groep 3/4 zonder lesmethode vlot en accuraat leren lezen met ontwikkelingsgericht onderwijs?

Leerlingen met moeite met automatiseren van woordherkenning, moeten geschikt leesmateriaal krijgen. Leerkrachten hebben hiervoor professionalisering in gerichte instructie nodig.

Welk instrument kan doelen van gepersonaliseerd leren naar het model van Kunskapsskolan-onderwijs meten, vooral motivatie en zelfregulering?

Kunskapsskolan-onderwijs heeft mogelijk een positief effect op motivatie en zelfsturing. Nederlandstalige versies van de meetinstrumenten zijn lastig te vinden en gebruiken.