Zomerscholen en verlengde schooltijd: effectief voor het inhalen van achterstanden?

Door de Coronacrisis is het risico vergroot dat leerlingen achterstanden oplopen ten opzichte van hun onderwijsprogramma. Voor leerlingen met extra achterstanden zijn zomerscholen een effectieve methode. Ook een verlengde schooltijd, zoals extra lessen op woensdagmiddag, kan bijdragen aan het inhalen van achterstanden, zo schrijft Kohnstamm-onderzoeker Wouter Schenke.

Afstandsonderwijs: Hoe motiveer je leerlingen?

Hoe kunnen leerlingen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs gemotiveerd worden om onderwijs te blijven volgen, ook als de scholen gesloten zijn?

Wat is een effectieve rekendidactiek voor leerlingen in het basisonderwijs? Hangt effectiviteit samen met kenmerken van de leerlingpopulatie?

Constructivistische rekenmethoden, zoals realistisch reken-wiskundeonderwijs, leveren geen betere resultaten op dan traditionele rekenmethoden zoals directe instructie, maar ze doen er ook niet voor onder.

Hoe kunnen pabo-docenten de ontwikkeling van de schrijfvaardigheid van hun studenten versterken?

Hoe kunnen pabo-docenten de ontwikkeling van de schrijfvaardigheid van hun studenten versterken? Vooral motivatie lijkt een belangrijke factor in het goed schrijven. Studenten moeten vertrouwen ontwikkelen in hun schrijfvaardigheden.

Wat is de invloed van het gebruik van digitale media door kinderen thuis op taakgerichtheid en concentratie op school?

Het veelvuldig en vroegtijdig mediagebruik lijkt door het niet-interactieve karakter daarvan ten koste te gaan van aandacht en concentratie.

Welke factoren beïnvloeden het schoolloopbaansucces in het voortgezet onderwijs van leerlingen met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen die uitstromen uit het speciaal (basis)onderwijs?

Leerpotentieeltests zijn nuttig als indicatie van de ondersteuningsbehoefte van probleemleerlingen en onderbouwen de voorspelling van hun mogelijkheden in het vervolgonderwijs.

Hoe kunnen leernetwerken van schoolleiders bijdragen aan hun professionele ontwikkeling?

Voorwaarden voor effectiviteit zijn: koppeling theorie en praktijk, intensieve, actieve opdrachten in de school en input van experts. Gezamenlijke leerdoelen bepalen is wenselijk.

Hoe kun je samenwerkend leren zo inzetten dat het een positief effect heeft op de leerprestaties?

Goede interactie tussen groepsleden en een juridische didactische vormgeving zijn essentieel. (Getrainde) leerkrachten moeten leerlingen voorbereiden en ondersteunen bij samenwerken.

Hoe ontwikkelen zorgleerlingen zich in het reguliere basisonderwijs

Hoe ontwikkelen zorgleerlingen zich in het reguliere basisonderwijs in taal, lezen, rekenen en sociaal-emotioneel, vergeleken met leerlingen in het speciaal basisonderwijs?

Zorgleerlingen in het bo en sbo lopen hun achterstanden doorgaans niet in, maar bij technisch lezen ontwikkelen leerlingen in het sbo zich sneller dan in het bo.

Hoe kan de kwaliteit van pauzes in het basisonderwijs worden verbeterd?

Het schoolplein verdelen in zones, los spelmateriaal met instructie en het eerlijker verdelen van hotspots hebben een positief effect op de activiteiten van leerlingen tijdens de pauzes.

Hoe kun je bevorderen dat meer vmbo-leerlingen kiezen voor bèta-techniek?

Leerlingen (technisch) zelfvertrouwen laten ontwikkelen en facetten van techniek tonen, gekoppeld aan loopbaangesprekken geeft hen een beter beeld van techniek en hun mogelijkheden.

Hoe kunnen leerlingen in groep 3/4 zonder lesmethode vlot en accuraat leren lezen met ontwikkelingsgericht onderwijs?

Leerlingen met moeite met automatiseren van woordherkenning, moeten geschikt leesmateriaal krijgen. Leerkrachten hebben hiervoor professionalisering in gerichte instructie nodig.

Welk instrument kan doelen van gepersonaliseerd leren naar het model van Kunskapsskolan-onderwijs meten, vooral motivatie en zelfregulering?

Kunskapsskolan-onderwijs heeft mogelijk een positief effect op motivatie en zelfsturing. Nederlandstalige versies van de meetinstrumenten zijn lastig te vinden en gebruiken.

Welke didactische aanpak van een programma voor brede talentontwikkeling heeft een positief effect op de motivatie van leerlingen?

De motivatie wordt bevorderd door leerlingen hun eigen leerproces in handen te geven, samen te laten werken, aan te sluiten bij de leefwereld van de leerlingen en te differentiëren.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en het effect op loopbanen van vo-leerlingen

De ontwikkeling van loopbaancompetenties vereist een begeleiding in dialoog, gericht op reflectie en betekenisgeving van de opgedane (werk)ervaringen, maar is nog geen gemeengoed.

Over welke competenties moeten mentoren in het mbo beschikken om voortijdig schoolverlaten terug te dringen?

Effectieve interventies zetten in op aanleren van studievaardigheden, ontwikkelen van een loopbaanperspectief, aandacht voor het schoolklimaat en het bevorderen van sociale cohesie.

Waar moet een lesobservatie-instrument aan voldoen om de ontwikkeling van startende leraren in het primair onderwijs te volgen?

Een observatie-instrument voor het volgen van leraren moet kwalitatief goed en objectief zijn en afgestemd zijn op de context van de school en het doel.

Wat zijn effectieve methoden voor leesbevordering in groep 4-8 van het basisonderwijs?

Door de leesmotivatie van leerlingen te verhogen, een grote variatie van boeken te bieden, leerlingen te helpen met kiezen en tijd te geven voor lezen, wordt het lezen bevorderd.

Hoe kunnen scholen betrokkenheid van ouders versterken en wat vraagt dit van de leerkrachten?

Educatief partnerschap met voldoende ruimte voor inbreng van ouders en onbevooroordeeld zijn van scholen versterkt de wederzijdse betrokkenheid van ouders én school.

Wat is effectief leesonderwijs voor sbo-leerlingen met lees- en leerachterstanden en gedragsproblematiek?

In het onderwijs moet de nadruk liggen op tekstbegrip, relevante vakinhoud en aansluiting bij de belangstelling van leerlingen. Intensieve begeleiding is een voorwaarde.

Negatieve leerervaringen van volwassenen met lage basisvaardigheden

Wat zijn de ervaringen met vakspecialisatie in het primair onderwijs en wat zijn de effecten?

Vormen van vakspecialisatie komen weinig voor in het po. Verwachte positieve effecten treden soms op, maar nadelen zijn er ook, met name voor probleemleerlingen,