Duurzame ontwikkeling van de school als PLG

Nieuw onderzoek naar duurzame ontwikkeling van ‘de school als PLG’

Schoolleiders en leraren merken dat zij ervaring en expertise missen in het blijvend stimuleren van schoolontwikkeling. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de duurzame ontwikkeling van de school als professionele leergemeenschap (PLG). De onderzoekers leggen daarbij de focus op acties die scholen ondernemen, en processen die in gang worden gezet die leiden tot duurzame opbrengsten.

Eerder onderzoek naar ‘de school als PLG’

Veertien scholen in het voortgezet onderwijs deden in een eerder NRO-project ervaring op met de ontwikkeling van hun school als PLG. Gedurende drie jaren waren deze scholen interventies aan het ontwerpen, uitvoeren en evalueren. Centraal daarin stond leren van en met elkaar door alle medewerkers, zoals via intercollegiale observatie, kennisdeling en samenwerking.

Kennisdeling school als PLG

Op deze website staan documenten, presentaties en andere hulpbronnen over de school als PLG. Vijf scholen uit het vorige project nemen nu deel aan het vervolgproject: duurzame ontwikkeling van de school als PLG.

Opbrengsten

Het product van dit onderzoek is een rapport voor schoolleiders en leraren. We beschrijven inzichten in het (verder) implementeren van interventies in school en het verankeren van interventies in routines en beleid. De scholen die meedoen met dit onderzoek plukken direct de vruchten ervan; we verwachten dat de leraren en schoolleiders zich professioneel ontwikkelen omdat zij meer ervaring opdoen met duurzame onderwijsontwikkeling.

Eindsymposium duurzame schoolontwikkeling

Bij afronding van het onderzoek (juni 2022) organiseert het consortium een eindsymposium voor een breed publiek van geïnteresseerde schoolleiders en leraren die hun school ook willen (door)ontwikkelen als PLG, en voor onderzoekers en beleidsmakers die hier meer over willen weten.

Meer informatie

Projectleider en andere betrokkenen:

Wouter Schenke (projectleider, Kohnstamm Instituut)

Loes de Jong (Universiteit van Amsterdam)

Wilfried Admiraal (Universiteit Leiden)

Annabel Vaessen (Kohnstamm Instituut)

Klankbordgroep: Henk Sligte, Madeleine Lodeweges, Sander Galjaard

Opdrachtgever: NRO

Looptijd: 1 maart 2021 tot 31 augustus 2022