Een grijs gebied. Onderzoek beleidsmaatregelen voor tegengaan segregatie

Effectieve beleidsmaatregelen en interventies om segregatie in het Nederlandse onderwijs tegen te gaan 

Toenemende segregatie in onderwijs

In het Nederlandse funderend onderwijs, het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo), laten verschillende onderzoeken zien dat er sprake is van toenemende segregatie. Segregatie in het onderwijs betekent dat kinderen met verschillende achtergrondkenmerken, zoals het inkomen van hun ouders, elkaar niet tegenkomen op school. Een gevolg van onderwijssegregatie kan zijn dat de kansenongelijkheid vergroot, omdat er kwaliteits- en aanbodverschillen in het onderwijs kunnen optreden. Het Kohnstamm Instituut voert samen met KBA Nijmegen en Oberon onderzoek uit naar wat effectieve beleidsmaatregelen en interventies zijn om segregatie in het Nederlandse onderwijs tegen te gaan.

Niet langer gescheiden naar school

De algemene vraagstelling van het onderzoek luidt: 

Welke beleidsmaatregelen en interventies – op zowel lokaal als nationaal niveau – kunnen segregatie in het funderend onderwijs effectief tegengaan?

Segregatiemonitor en interventies tegen segregatie

Gedurende de looptijd van het onderzoek monitoren we driemaal per jaar de stand van onderwijssegregatie in Nederland. We onderzoeken de oorzaken van segregatie en brengen de beleidsmaatregelen in beeld die segregatie in het Nederlandse onderwijs kunnen tegengaan. Met beleidssimulaties stellen we vast wat de consequenties van deze verschillende beleidsmaatregelen zijn. Op basis daarvan doen we aanbevelingen voor experimenten en interventies die gemeenten of scholen kunnen inzetten.

We verrichten onder andere een literatuuronderzoek, houden interviews en analyseren bestaande (register)data.

Projectleider: Merlijn Karssen

Opdrachtgever: ministerie van OCW

Looptijd: Het onderzoek start in het najaar van 2021 en wordt afgerond in september 2025.