Koopman, P.N.J., Buisman, M. (2016)

Analyse van de onderwijsloopbanen van studenten in het Amsterdamse mbo

 

Rapport 961

ISBN 94-6321-020-1

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

Kwetsbare jongeren in het Amsterdamse mbo presteren goed

 

Dit blijkt uit een analyse van het Kohnstamm Instituut in opdracht van de gemeente Amsterdam. Zo stoppen ze niet vaker voortijdig met hun opleiding en halen ze net zo vaak een diploma zonder studievertraging als niet-kwetsbare jongeren.

 

Sluitende aanpak voortijdig schoolverlaten

De gemeente Amsterdam werkt samen met scholen, zorgorganisaties en werkgevers aan een sluitende aanpak tegen voortijdig schoolverlaten voor kwetsbare jongeren in het mbo (afkomstig uit praktijkonderwijs, voorgezet speciaal onderwijs of basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo). Deze jongeren lopen bijvoorbeeld een verhoogd risico op uitval in het overstapmoment tussen schoolsoorten.

 

Inzicht in de omvang en samenstelling van deze groep is belangrijk voor een sluitende aanpak. Het Kohnstamm Instituut heeft daarom in opdracht van de gemeente Amsterdam de onderwijsloopbanen van Amsterdamse mbo-studenten in kaart gebracht.

 

Kwetsbare jongeren

Uit het onderzoek blijkt dat deze kwetsbare jongeren goed presteren op de lage mbo-niveaus (entree-opleiding en mbo niveau 2). Zo stoppen ze niet vaker voortijdig met hun opleiding en halen ze net zo vaak een diploma zonder studievertraging als niet-kwetsbare jongeren. Alleen in de entree-opleidingen behalen ze minder vaak binnen de nominale tijd (zonder studievertraging) een diploma.

 

Plusvoorziening

Jongeren die vanuit het vmbo instromen in een plusvoorziening, een combinatie van hulpverlening en onderwijs, presteren goed: het uitvalpercentage onder deze groep is lager dan gemiddeld. Dat wijst erop dat deze plusvoorzieningen voor kwetsbare jongeren bijdragen aan het halen van een diploma.

 

Aansluiting vmbo-mbo

Jongeren die na het vmbo niet meteen zijn doorgestroomd naar het mbo, vallen op alle mbo-niveaus (veel) vaker uit. Dat effect werkt bovendien na het eerste jaar nog door en is een duidelijke risicofactor voor schooluitval.

 

Het onderzoek laat ook zien dat jongeren op opleidingen waarin vmbo en mbo zijn geïntegreerd hun diploma sneller halen, maar niet minder vaak uitvallen. Jongeren die wisselen van opleiding of mbo-instelling halen minder vaak zonder studievertraging een diploma, maar dat leidt (behalve op niveau 4) niet tot significant meer schooluitval.

 

Sectorverschillen

Op de meeste niveaus (behalve niveau 2) lukt het jongeren in de sector Zorg en Welzijn minder makkelijk om de opleiding binnen de tijd af te ronden, in de sector Economie slagen juist relatief veel jongeren versneld. Hoge uitvalpercentages vinden we daarentegen vooral terug in de sector Economie: deze sector kenmerkt zich door bovengemiddeld veel jongeren die snel de opleiding doorlopen óf voortijdig afhaken.