Pre-COOL consortium (2016)

Pre-COOL cohortonderzoek. technisch rapport tweejarigencohort vijfde meting 2014-2015

 

Rapport 965

ISBN 94-6321-029-4

Amsterdam: Kohnstamm Instituut

 

 

Contactpersoon

Technisch rapport pre-COOL tweejarigencohort vijfde meting beschikbaar

 

In schooljaar 2014-2015 werd de vijfde meting van het tweejarigencohort van pre-COOL uitgevoerd. Doel van het pre-COOL onderzoek is om de effecten van deelname aan voorschoolse voorzieningen vast te stellen.

 

In het schooljaar 2014-2015 vond de vijfde meting van het tweejarigencohort van pre-COOL plaats. Doel van het pre-COOL-onderzoek is om de effecten van deelname aan voorschoolse voorzieningen vast te stellen. Omdat pre-COOL meerdere meetmomenten kent en de dataverzameling doorloopt tot en met het einde van het basisonderwijs kan niet alleen een beeld worden geschetst van de situatie op een bepaald moment, maar kunnen op termijn ook ontwikkelingen in kaart worden gebracht. Met behulp van de gegevens die in pre-COOL worden verzameld, kunnen bovendien uiteenlopende beleidsmaatregelen worden geëvalueerd en kan ook nieuw beleid op het terrein van voor- en vroegschoolse educatie en onderwijs aan jonge kinderen worden voorbereid.

 

In pre-COOL worden drie soorten gegevens verzameld:

  • gegevens over de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen;
  • gegevens over de gezinnen waar deze kinderen uit komen;
  • gegevens over de (kwaliteit van de) voorschoolse voorzieningen en de kleutergroepen van het basisonderwijs.

 

In het pre-COOL onderzoek worden niet alleen kinderen gevolgd die naar voorschoolse voorzieningen gaan, maar ook kinderen die daar niet naar toe gaan. Hiertoe zijn twee cohorten gecreëerd: het zogenaamde ‘instellingencohort’ met kinderen die geworven zijn via peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en het gezinscohort, een steekproef van kinderen uit het register van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

Het pre-COOL-cohortonderzoek heeft als doel om uitspraken te kunnen doen over de effecten van verschillende vormen van kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie (vve). Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW en NRO.