Effect van het Engels als onderwijstaal in het hoger onderwijs

Wat is er bekend over het effect van Engels als onderwijstaal op vakinhoudelijke kennisverwerving van niet-Engelstalige studenten in het hoger onderwijs?

Internationale onderzoeksliteratuur moet evidentie geven over (eventuele) effecten van Engelstalig hoger onderwijs op het vakinhoudelijke leerproces en de prestaties. We kijken ook naar factoren die daarop van invloed zijn en de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om te voorkomen dat onderwijs in een vreemde taal afbreuk aan kennisverwerving zou doen.

Aanleiding is actueel debat over internationalisering en verengelsing van opleidingen in het Hoger Onderwijs omdat een toenemend percentage Nederlandse opleidingen in het Engels wordt gegeven. Omdat de kwaliteit van het onderwijs niet in gevaar mag komen, is van belang te weten of er in de onderzoeksliteratuur evidentie is voor het effect van anderstalig onderwijs op de vakinhoudelijke kennisverwerving.

Onderzoeksvragen zijn:

 1. Welk effect heeft Engelstalig onderwijs op het leerproces  en de leeropbrengsten? Hoe kan dat didactisch verbeterd worden?
  Literatuuronderzoek geeft hierop antwoord.
 2. Welke randvoorwaarden wat betreft didactiek en professionalisering gelden bij onderwijsinstellingen voor Engelstalig onderwijs?
  Een inventarisatie van beleidsdocumenten en rapporten geeft daarvan een overzicht.
 3. Welke karakteristieken biedt de praktijk van Engelstalig hoger onderwijs?
  Een klein aantal casusbeschrijvingen toont verband tussen instellingstaalbeleid, de didactische praktijk, benodigde randvoorwaarden en vereiste professionalisering en leeropbrengsten.

Opbrengst van dit onderzoek is een rapport dat duidelijkheid geeft over het effect van het Engels op kennisverwerking en tevens inzicht biedt in beleid en praktijk bij de international classroom en hoe deze mogelijk te verbeteren valt.

Voor meer informatie:

Engels als onderwijstaal in het WO; wat zijn de effecten op kennisverwerving?

Projectleider en evt. andere betrokkenen:

 • Prof. Dr. R. de Graaff (didactiek tweetalig onderwijs, UU)
 • Dr. C. van Beuningen (onderzoeker Universiteit Utrecht)
 • Drs. I. Breetvelt (onderzoeker Kohnstamm Instituut UvA BV)
 • Dr. R. van den Doel (UD Universiteit Utrecht)Dr. A. Edwards (docent Universiteit Leiden)

Opdrachtgever: NRO

Looptijd: 01/02/2020 – 30/09/2020