Nieuw onderzoek naar thuiszittende leerlingen op basis van casuïstiek van de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO)

Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs staan thuiszitters hoog op de onderwijsagenda. Thuiszitters zijn volgens de officiële definitie kinderen die leerplichtig zijn maar niet op een school zijn ingeschreven (absoluut verzuim) en kinderen die wel op een school zijn ingeschreven maar langdurig (meer dan vier weken) niet aanwezig zijn bij de lessen (langdurig relatief verzuim). Het terugdringen van thuiszitten is één van de doelen van passend onderwijs. Ondanks extra inspanningen, zijn er nog steeds enkele duizenden kinderen die thuiszitten op enig moment in een schooljaar. Hoewel wel duidelijk is dat er grote diversiteit is in redenen voor thuiszitten, is er nog weinig systematisch onderzoek gedaan naar welke problemen er aan ten grondslag liggen en welke oplossingen werkzaam blijken.

Analyse uitspraken GPO

Om meer inzicht te krijgen in oorzaken en mogelijke oplossingen van thuiszittende leerlingen analyseert het Kohnstamm Instituut uitspraken van de Geschillencommissie Passend Onderwijs. Het gaat om geschillen die ouders voorleggen en die betrekking hebben op plaatsing in of verwijdering van leerlingen uit een school of over het ondersteuningsaanbod van een school (po/vo).

Onderzoeksvragen

Het doel van het onderzoek is: achterhalen welke factoren van belang zijn voor een aanpak ter voorkoming of beperking van het aantal thuiszittende leerlingen. Het resultaat is een aantal aanbevelingen die relevant zijn voor professionals op scholen, in besturen en in samenwerkingsverbanden. De onderzoeksvragen zijn:

  1. Welke soorten problematiek doen zich voor bij de GPO over thuiszitters?
  2. Wat kan op basis van een analyse van de casuïstiek van de onderwijsgeschillen worden gezegd over oorzaken van thuiszitten?
  3. Welke factoren vormen aanleiding om schoolleiders, bestuurders, samenwerkingsverbanden, docenten en begeleidende professionals te adviseren?
  4. Hoe zijn deze factoren te plaatsen in het licht van wat reeds bekend is uit (wetenschappelijke) literatuur?

Het onderzoek start in augustus 2020 en zal in november 2020 worden afgerond.

Projectgroep: De projectleider van het onderzoek is Cissy Pater. Aan het onderzoek werken mee Annabel Vaessen en Guuske Ledoux.

Opdrachtgever: Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)