Berichten

Wat is een effectieve rekendidactiek voor leerlingen in het basisonderwijs? Hangt effectiviteit samen met kenmerken van de leerlingpopulatie?

Constructivistische rekenmethoden, zoals realistisch reken-wiskundeonderwijs, leveren geen betere resultaten op dan traditionele rekenmethoden zoals directe instructie, maar ze doen er ook niet voor onder.

Hoe kunnen leernetwerken van schoolleiders bijdragen aan hun professionele ontwikkeling?

Voorwaarden voor effectiviteit zijn: koppeling theorie en praktijk, intensieve, actieve opdrachten in de school en input van experts. Gezamenlijke leerdoelen bepalen is wenselijk.

Hoe ontwikkelen zorgleerlingen zich in het reguliere basisonderwijs

Hoe ontwikkelen zorgleerlingen zich in het reguliere basisonderwijs in taal, lezen, rekenen en sociaal-emotioneel, vergeleken met leerlingen in het speciaal basisonderwijs?

Zorgleerlingen in het bo en sbo lopen hun achterstanden doorgaans niet in, maar bij technisch lezen ontwikkelen leerlingen in het sbo zich sneller dan in het bo.

Hoe kun je bevorderen dat meer vmbo-leerlingen kiezen voor bèta-techniek?

Leerlingen (technisch) zelfvertrouwen laten ontwikkelen en facetten van techniek tonen, gekoppeld aan loopbaangesprekken geeft hen een beter beeld van techniek en hun mogelijkheden.

Welke factoren beïnvloeden het schoolloopbaansucces in het voortgezet onderwijs van leerlingen met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen die uitstromen uit het speciaal (basis)onderwijs?

Leerpotentieeltests zijn nuttig als indicatie van de ondersteuningsbehoefte van probleemleerlingen en onderbouwen de voorspelling van hun mogelijkheden in het vervolgonderwijs.

Hoe kan de kwaliteit van pauzes in het basisonderwijs worden verbeterd?

Het schoolplein verdelen in zones, los spelmateriaal met instructie en het eerlijker verdelen van hotspots hebben een positief effect op de activiteiten van leerlingen tijdens de pauzes.

Wat is effectief leesonderwijs voor sbo-leerlingen met lees- en leerachterstanden en gedragsproblematiek?

In het onderwijs moet de nadruk liggen op tekstbegrip, relevante vakinhoud en aansluiting bij de belangstelling van leerlingen. Intensieve begeleiding is een voorwaarde.

Wat zijn effectieve methoden voor leesbevordering in groep 4-8 van het basisonderwijs?

Door de leesmotivatie van leerlingen te verhogen, een grote variatie van boeken te bieden, leerlingen te helpen met kiezen en tijd te geven voor lezen, wordt het lezen bevorderd.

Over welke competenties moeten mentoren in het mbo beschikken om voortijdig schoolverlaten terug te dringen?

Effectieve interventies zetten in op aanleren van studievaardigheden, ontwikkelen van een loopbaanperspectief, aandacht voor het schoolklimaat en het bevorderen van sociale cohesie.

Hoe kunnen leerlingen in groep 3/4 zonder lesmethode vlot en accuraat leren lezen met ontwikkelingsgericht onderwijs?

Leerlingen met moeite met automatiseren van woordherkenning, moeten geschikt leesmateriaal krijgen. Leerkrachten hebben hiervoor professionalisering in gerichte instructie nodig.

Welke didactische aanpak van een programma voor brede talentontwikkeling heeft een positief effect op de motivatie van leerlingen?

De motivatie wordt bevorderd door leerlingen hun eigen leerproces in handen te geven, samen te laten werken, aan te sluiten bij de leefwereld van de leerlingen en te differentiëren.

Ervaren bureaucratie en tevredenheid passend onderwijs

Hoe moeten oudergesprekken worden ingevuld naar tevredenheid van zowel ouders als leraren?

Oudergesprekken blijken effectief wanneer er ruimte is voor uitwisseling, er vertrouwen is en een focus op onderwijsondersteunend gedrag. Gespreksprotocollen bieden ondersteuning.

Kan muziek(onderwijs) kinderen met taalontwikkelingsstoornissen helpen hun taalvaardigheid te verbeteren?

Trainen van muzikale vaardigheden kan nuttig zijn voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen: het helpt o.a. bij klankonderscheiding en herkenning van syntactische structuren.

Hoe kunnen scholen betrokkenheid van ouders versterken en wat vraagt dit van de leerkrachten?

Educatief partnerschap met voldoende ruimte voor inbreng van ouders en onbevooroordeeld zijn van scholen versterkt de wederzijdse betrokkenheid van ouders én school.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en het effect op loopbanen van vo-leerlingen

De ontwikkeling van loopbaancompetenties vereist een begeleiding in dialoog, gericht op reflectie en betekenisgeving van de opgedane (werk)ervaringen, maar is nog geen gemeengoed.

Welk instrument kan doelen van gepersonaliseerd leren naar het model van Kunskapsskolan-onderwijs meten, vooral motivatie en zelfregulering?

Kunskapsskolan-onderwijs heeft mogelijk een positief effect op motivatie en zelfsturing. Nederlandstalige versies van de meetinstrumenten zijn lastig te vinden en gebruiken.

Over welke kennis en vaardigheden op ict-gebied moeten leerlingen beschikken als zij uitstromen uit het praktijkonderwijs? En hoe kunnen zij die verwerven?

Digitale geletterdheid is belangrijk voor deelname aan de maatschappij. Praktijkschoolleerlingen krijgen van thuis minder begeleiding, dus taak voor het onderwijs.

Negatieve leerervaringen van volwassenen met lage basisvaardigheden

Wat zijn de ervaringen met vakspecialisatie in het primair onderwijs en wat zijn de effecten?

Vormen van vakspecialisatie komen weinig voor in het po. Verwachte positieve effecten treden soms op, maar nadelen zijn er ook, met name voor probleemleerlingen,

Waar moet een lesobservatie-instrument aan voldoen om de ontwikkeling van startende leraren in het primair onderwijs te volgen?

Een observatie-instrument voor het volgen van leraren moet kwalitatief goed en objectief zijn en afgestemd zijn op de context van de school en het doel.

Rapporten