Uniek inzicht op ‘thuiszitters’

Artikel in Didactief over het rapport ‘Zicht op thuiszitten’

Onderzoek naar ‘thuiszitters’

Er zijn op dit moment in Nederland enkele duizenden thuiszitters: leerplichtige kinderen die een (lange) tijd geen onderwijs volgen. Ondanks veel maatregelen om thuiszitten te voorkomen en verminderen, nam het aantal (geregistreerde) thuiszitters de afgelopen jaren toe. Meer inzicht in omstandigheden waaronder leerlingen thuis komen te zitten is nodig om thuiszitten te voorkomen of verminderen. Op basis van 80 casussen van de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) waarbij sprake is van thuiszitten, onderzocht het Kohnstamm Instituut welke factoren bij deze groep leerlingen een rol spelen in het ontstaan of in stand houden van thuiszitten.

Artikel in Didactief over belangrijkste bevindingen

Voor Didactief schreven Annabel Vaessen, Eke Krijnen en Guuske Ledoux een artikel over de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen. 

De drie aanbevelingen zijn: 

  • Investeer in een goede relatie tussen school en ouders
  • Vroeg signaleren van problemen en achterliggende oorzaken
  • Aandacht voor naleven zorgplicht

Meer weten?

Lees hier het artikel: https://didactiefonline.nl/artikel/uniek-inzicht-op-thuiszitters of lees hier het hele rapport.

Krijnen, E., Vaessen, A., & Pater, C. J., Ledoux, G. (2021). Zicht op thuiszitten. Geschillen over toelating, verwijdering of ontwikkelingsperspectief van (dreigende) thuiszitters. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).