Geoorloofd verzuim

Samenwerkingsverband vo Zuid-Kennemerland

Leidt verzuim altijd tot schooluitval?
Scholen hebben de wettelijke plicht alle verzuim te registreren. We spreken van geoorloofd verzuim als een leerplichtige leerling afwezig is met reden ziekte, schorsing, religieuze feestdag, huwelijk, begrafenis, specifieke aard van het beroep of andere gewichtige omstandigheden. Langdurend ongeoorloofd verzuim, van 16 uur of meer per vier weken, moet gemeld worden via het verzuimloket bij DUO. Hierover is al veel bekend, omdat dit al lang wordt geregistreerd en op de registratie wordt toegezien. Over geoorloofd verzuim daarentegen is weinig bekend. Cijfers over geoorloofd verzuim worden weliswaar in leerlingadministraties van de scholen vastgelegd, maar verdere informatie over geoorloofd verzuim ontbreekt vaak, terwijl het vermoeden bestaat dat geoorloofd verzuim verband houdt met volledig schooluitval.

Hoe wordt leerling-verzuim teruggedrongen? 
Kohnstamm Instituut voert onderzoek uit voor het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Zuid-Kennemerland. De opdrachtgever wil door middel van kwantitatief onderzoek inzicht krijgen in de mate waarin geoorloofd verzuim en ongeoorloofd verzuim plaatsvindt. Ook moet Kohnstamm Instituut inzicht geven in de rol die geoorloofd en ongeoorloofd verzuim spelen in de eerste maand van het schooljaar bij verzuim in de rest van het schooljaar. De focus van het onderzoek ligt op het terugdringen van geoorloofd verzuim. Ook wil de opdrachtgever met een verdiepend, kwalitatief onderzoek inzicht krijgen in hoe scholen met een laag percentage verzuim dit bereiken en welke interventies effectief zijn in het terugdringen van geoorloofd verzuim.

Oorzaken van, en mogelijke oplossingen voor, verzuim
Met het onderzoek geven we inzicht in mogelijkheden voor het terugdringen van geoorloofd verzuim. Ook brengen we het verzuim in kaart op de scholen in het samenwerkingsverband vo Zuid-Kennemerland. We kijken daarbij naar de mate waarin geoorloofd verzuim en ongeoorloofd verzuim plaatsvindt op de scholen en de rol die geoorloofd en ongeoorloofd verzuim in de eerste maand van het schooljaar spelen bij verzuim in de rest van het schooljaar. Tot slot geven we inzicht in hoe scholen met een laag percentage verzuim dit bereiken en welke interventies effectief zijn in het terugdringen van geoorloofd verzuim.

Inzicht in verzuim en het bevorderen van aanwezigheid op school 
We voeren een beknopte literatuurverkenning uit om een definitie voor geoorloofd verzuim vast te stellen, te inventariseren welke interventies effectief zijn om geoorloofd verzuim terug te dringen en we bepalen wat de sleutelfactoren zijn voor een gezonde schoolgang. Vervolgens verzamelen we op de scholen behorende bij het samenwerkingsverband vo Zuid-Kennemerland bestaande data op leerling- en schoolniveau om zicht te geven op de verzuimcijfers per school en per leerling. Als laatste bezoeken we scholen die kunnen dienen als voorbeeld voor andere scholen en beschrijven we hoe zij de aanwezigheid van leerlingen bevorderen.

Projectleider en andere betrokkenen: Merlijn Karssen (projectleider), Régina Petit, Joanne Lourens

Opdrachtgever:  Samenwerkingsverband vo Zuid-Kennemerland            

Looptijd: juli 2021 –febr 2023