In één hand: specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs in Amsterdam en Diemen

Vaste hulpverleners op school, dichtbij, makkelijk te bereiken, zonder verwijzing, daar gaat het om bij het project Specialistische jeugdhulp in het speciaal onderwijs (SJSO).

De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp staat sinds de decentralisaties scherp onder de aandacht bij gemeenten in Nederland. Maar hoe brengen we twee werelden met ieder hun eigen beleid, professies en werkwijze echt bijeen voor kwetsbare leerlingen? In Amsterdam is een veelbelovende route gekozen die wij al doende volgen en evalueren.

Zestien specialistische jeugdhulpaanbieders en alle scholen waarvoor een toelaatbaarheidsverklaring is vereist, inclusief praktijkonderwijs en tussenschoolse voorzieningen, zijn in Amsterdam en Diemen bijeengebracht in het raamcontract Specialistische Jeugdhulp in het Speciaal Onderwijs (SJSO).

Monitoring vindt plaats door de gemeente. Het Kohnstamm Instituut en de Universiteit van Amsterdam helpen de Stuurgroep SJSO bij de inhoudelijke evaluatie van de eerste gegevens in de schooljaren 2018-2019-2020.

Leerlingen die zijn aangewezen op jeugdhulp en speciaal onderwijs zijn kwetsbaar voor schooluitval. Met SJSO komen deze leerlingen niet alleen snel in het vizier maar worden ook tijdig bereikt, zodat vroeg-interventie verdere escalatie en problemen voorkomt. Het bevorderen van een ononderbroken schoolgang en tijdige hulp waar nodig – ook thuis – zijn de doelstellingen. De evaluatie hiervan sluit nauw aan bij de gegevens uit de monitor SJSO. Zowel jeugdhulpprofessionals als leerkrachten en zorgteams verstrekken informatie, direct uit de praktijk. Daarnaast zijn leerlingen en ouders belangrijke gesprekspartners in de evaluatie.       

Projectleider: Marion van Binsbergen

Betrokkenen: Geert-Jan Stams, Pjotr Koopman (in afstemming op de leden van de Stuurgroep SJSO) 

Opdrachtgever:  Gemeenten Amsterdam en Diemen

Meer informatie