Evaluatie Kansenaanpak voortgezet onderwijs Amsterdam

Nieuw onderzoek naar interventies voor het bevorderen van kansengelijkheid

Amsterdams gelijke kansen beleid

De gemeente Amsterdam maakt zich sterk voor het vergroten van de ontwikkelkansen van leerlingen. In opdracht van de gemeente Amsterdam evalueert het Kohnstamm Instituut de Kansenaanpak VO. De ‘Kansenaanpak VO’ is één van de beleidsaanpakken ontwikkeld door de gemeente Amsterdam voor de periode 2019 tot 2023. Vanuit deze aanpak is 9,2 miljoen euro beschikbaar voor vo-scholen met veel leerlingen die risico lopen op onderwijsachterstanden. Deze scholen kunnen subsidie aanvragen voor de uitvoering van onderwijsinterventies gericht op drie ambities:

  1. het tegengaan van onderwijsachterstanden;
  2. vergroten van ouderbetrokkenheid;
  3. het bevorderen van ‘opstroom’ en voorkomen van ‘afstroom’.

Evaluatie Kansenaanpak VO

Het evaluatieonderzoek geeft inzicht in de interventies die scholen ondernemen. De onderzoekers richten zich op de ontwikkelkansen voor leerlingen, de werkende principes van interventies en de succesfactoren en uitdagingen waar scholen tegenaanlopen. Tevens bekijken ze de manieren waarop scholen de opbrengsten van hun interventies (kunnen) meten. De onderzoeksvragen zijn:

  1. In hoeverre en op welke manier dragen de interventies van de scholen bij aan de ambities van de Kansenaanpak VO?
  2. Hoe evalueren scholen zelf hun interventies?

De onderzoeksmethode is kwalitatief: er vinden drie interviewrondes plaats met deelnemende scholen: één in 2020 en twee in 2021.

Good practices in beeld

Het resultaat van het onderzoek is tweeledig. Ten eerste illustreren factsheets met good practices hoe scholen interventies op een inzichtelijke manier evalueren en de resultaten in beeld brengen. Ten tweede worden de resultaten in een publieksvriendelijke rapportage gepubliceerd. Het rapport wordt gecombineerd met kwantitatief onderzoek van de afdeling Onderzoek Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam.

Projectleider en evt. andere betrokkenen: Projectleider van het onderzoek is Merlijn Karssen. Aan het project werken mee Annabel Vaessen en Arwen van Stigt.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Looptijd: 2020-2022