Impact van activiteiten in onderwijs voor begaafde leerlingen

De komende 5 jaar (2020-2025) ontwikkelt en verspreidt het Kohnstamm Instituut kennis over een passend onderwijsaanbod voor begaafde leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 

In het onderwijs is er behoefte aan een meer dekkend onderwijsaanbod voor begaafde leerlingen. Het Ministerie van OCW heeft daarom extra subsidiemiddelen aan samenwerkingsverbanden po en vo beschikbaar gesteld voor interventies voor begaafde leerlingen. Het Kohnstamm Instituut onderzoekt de impact van deze activiteiten in het onderwijs voor begaafden, vanuit een consortium van experts op het gebied van begaafdheidonderwijs en passend onderwijs.

In het onderzoek staan vijf thema’s centraal:

  1. Identificatie en signalering van begaafde leerlingen en van hun ontwikkelbehoeften;
  2. Aanpassingen in het onderwijsaanbod voor begaafde leerlingen;
  3. De inzet van gecombineerde expertise in complexe situaties;
  4. Het organisatieperspectief, dat wil zeggen de samenwerking en kennisdeling tussen actoren rondom de leerlingen (het gezin, het onderwijs en de bredere context zoals samenwerkingsverbanden en gemeenten);
  5. De ontwikkeling van expertise van professionals.

Er worden verschillende onderzoeksmethoden (zowel kwantitatief als kwalitatief) ingezet om gegevens te verzamelen bij de leerlingen en de verschillende actoren rond deze leerlingen.

Projectleider en andere betrokkenen:

Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit: Radboud Universiteit-RATIO (projectleider), Oberon, Kohnstamm Instituut, Universiteit Utrecht, SEO, Universiteit Maastricht, Fontys en Expertisecentrum Nederlands. 

Aan het project werken vanuit het Kohnstamm Instituut mee: Judith Conijn, Judith ’t Gilde, Eke Krijnen, Annabel Vaessen, Esther Stronkhorst en Joanne Lourens.

Opdrachtgever: Nationaal Regiorgaan Onderwijsonderzoek

Looptijd: 2020-2025