Monitoring landelijke afspraak mobiele telefoons in de klas

Monitoring landelijke afspraak mobiele telefoons in de klas

Afspraken in het voortgezet onderwijs en de situatie in het primair en speciaal onderwijs.

In het voortgezet onderwijs is de landelijke afspraak gemaakt dat vanaf januari 2024 mobiele telefoons en andere devices niet zijn toegestaan in de klas, tenzij ze educatief worden gebruikt tijdens de les. 

Het ministerie van OCW heeft gevraagd om de werking van deze landelijke afspraak in het voortgezet onderwijs en het primair en speciaal onderwijs te monitoren. Oberon en Kohnstamm Instituut voeren deze monitor gezamenlijk uit. De monitor bestaat uit zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. 

Zo wordt er een korte vragenlijst uitgezet in 2023 om te inventariseren wat scholen op dit moment doen qua regels rondom mobiele telefoons. In 2024 zal een uitgebreidere vragenlijst worden verspreid om een representatief beeld te schetsen rondom de afspraken over mobiele telefoons in de klas. 

Daarnaast worden er gesprekken gevoerd in focusgroepen met divers onderwijspersoneel om dieper in te gaan op de beleidsvorming en implementatie. Aan de hand van bovenstaande methoden zal inzicht worden gegeven in hoe scholen omgaan met het beleid rond mobiele telefoons en in hoeverre dit volgens hen bijvoorbeeld bijdraagt aan het concentratievermogen en leerprestaties van leerlingen.
Het rapport wordt verwacht in oktober 2024.

Projectleider en andere betrokkenen:
Alexander Krepel
Illa Carrión Braakman
Hajo Meijer

Opdrachtgever: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Looptijd: oktober 2023 – oktober 2024