Kennisbenutting door onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs

Kennisbenutting door onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs

Hoe zoeken en verwerven docenten kennis over het faciliteren van studievoortgang en in hoeverre passen zij deze kennis toe in hun dagelijkse onderwijspraktijk?

De ervaring leert dat docenten, opleidingen en instellingen in het hoger onderwijs nog niet altijd de beschikbare kennis over het faciliteren van studievoortgang van studenten benutten. Kennisbenutting is een belangrijke doelstelling van de Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs (ETHO). Kohnstamm Instituut voert daarom, in opdracht van de ETHO, onderzoek uit naar kennisbenutting door docenten in het hoger onderwijs.

Kennisbenutting omtrent studievoortgang in kaart

Kohnstamm Instituut verzamelt hiertoe kwantitatieve en kwalitatieve data. De vragen die centraal staan, zijn:

  • In hoeverre en op welke manieren zoeken (hoger onderwijs-) docenten naar kennis over het faciliteren van studievoortgang;
  • In hoeverre passen zij deze kennis toe in hun dagelijkse onderwijspraktijk en hoe kan kennisbenutting door docenten worden vergroot?

Deze vragen bouwen voort op aanbevelingen uit eerder onderzoek uitgevoerd door Kohnstamm Instituut, ook in opdracht van de ETHO.

Via een systematische literatuurreview analyseren en evalueren we wetenschappelijke publicaties over kennisbenutting door docenten in het hoger onderwijs. De resultaten van deze review gebruiken we bij het ontwerpen van de instrumenten voor de empirische studie.

Via een (online) vragenlijst in Flitspanel brengen we in beeld hoe docenten en onderwijscoördinatoren in het Nederlandse hoger onderwijs hun kennis verwerven en toepassen als het gaat om het thema ‘verbeteren van studievoortgang van de studenten.’

Via focusgroepinterviews met docenten en onderwijscoördinatoren van verschillende voltijd opleidingen in Nederland, verdiepen we de inzichten over kennisbenutting en bespreken we de impact daarvan op zowel de onderwijspraktijk als de studievoortgang.

Praktijkgerichte handvatten voor kennisbenutting door docenten

Naast een onderzoeksrapport levert deze studie ook een aantal praktijkproducten op, zoals een handreiking en stappenplan voor de implementatie van een gestructureerde aanpak van kennisbenutting in onderwijsteams, een gesprekstool ‘studievoortgang’ en een kennisdelingsbijeenkomst.

Projectleider: Marianne Boogaard

Met medewerking van: Judith Conijn, Esmée Lalihatu

Opdrachtgever: Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs (ETHO)

Looptijd: januari 2023- april 2024