Van arrangeren naar includeren

Van arrangeren naar includeren

Onderzoek naar Experiment Onderwijszorgarrangementen van start

Op 8 juni 2023 vindt bij het Steunpunt Passend Onderwijs te Utrecht de Kick-off plaats van het langjarige NRO-onderzoeksprogramma naar het Experiment Onderwijszorgarrangementen dat sinds 1 januari 2023 van kracht is gegaan bij wettelijk besluit. Het onderzoek is getiteld Van arrangeren naar includeren.  

Wat wordt onderzocht?
Kohnstamm Instituut, SEO-Economisch Onderzoek, Verwey-Jonker Instituut en de Universiteit van Amsterdam voeren het onderzoek uit om kennis te verkrijgen over het verminderen en voorkomen van thuiszitten en schooluitval door inzet van onderwijszorgarrangementen (OZA’s). 

Voor wie?
Onderwijszorgarrangementen zijn in termen van het Response to intervention (RtI) model bedoeld voor leerlingen in alle leerplichtige leeftijdsgroepen die tegelijkertijd onderwijs en zorg nodig hebben.

In de piramide-indeling volgens RtI gaat het om de (internationaal geschatte) 3-5% leerlingen per jaar die zonder zorg of specialistische steun geen onderwijs zouden kunnen volgen.

Waarom?
Onderwijszorg wordt ingezet voor (-) preventie van schooluitval, (-) behandeling of zorg in combinatie met doorlopend onderwijs en (-) als specialistisch multidisciplinair steunprogramma bij terugkeer in het onderwijs, na uitval door structurele afwezigheid of ernstig verzuim.

Waarom een experiment?
Om dit mogelijk te maken is bij experimenteerregeling tijdelijke afwijking van bepaalde onderwijswetgeving mogelijk. Zonder afwijking van wetgeving is het voor deze leerlingen nauwelijks te doen om onderwijs doorlopend te continueren en geen achterstand op te lopen of goed terug te keren in onderwijs.

Financiering zorg onderdeel van experiment
Vaak hebben deze leerlingen zorg of hulp nodig in de tijd dat zij op school zijn. Deze zorg wordt nu betaald uit 1 of meer zorgwetten (inclusief jeugdzorg in aanbesteding door gemeenten) of uit financiering door een samenwerkingsverband. Om de zorg tijdens onderwijstijd beter te organiseren is collectieve financiering nodig. Dit betekent dat vanuit verschillende financieringsstromen wordt nagegaan hoe de zorg en specialistische steun in onderwijstijd eenvoudig en duidelijk te organiseren.

Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/onderwijs-en-zorg

Projectleiding: Kohnstamm Instituut (Marion van Binsbergen)

Consortiumpartners:
SEO Economisch Onderzoek (Remco van Eijkel)
Verwey-Jonker Instituut (Inti Soeterik)
Universiteit van Amsterdam (Claudia van der Put)

Opdrachtgever: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (zie https://www.nro.nl/calls/onderwijszorgarrangementen)

Looptijd: Fase 1 is 15 april 2023 van start gegaan.