1109 Groepsarrangementen in het reguliere VO

Groepsgerichte extra ondersteuning in het regulier vo

Extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs: wat zijn de ervaringen, de opbrengsten en de werkzame factoren volgens direct betrokkenen in de praktijk?

Kohnstamm Instituut brengt in kaart hoe groepsgerichte extra ondersteuning voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in het voortgezet onderwijs worden ervaren.

Passend onderwijs

Sinds 2014 is de Wet passend onderwijs in werking getreden. Het doel van passend onderwijs is dat alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben onderwijs krijgen op een school die past bij hun behoeften. Op basis van de wet krijgen samenwerkingsverbanden van schoolbesturen een budget waarmee ze op regionaal niveau passend onderwijs verzorgen. Dit kan bestaan uit basisondersteuning, extra ondersteuning (individueel of groepsgericht) of onderwijszorgarrangementen (samen met jeugdzorg). 

Groepsgerichte extra ondersteuning voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften

Het samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord voor voortgezet- en voortgezet speciaal onderwijs heeft als doel om alle leerlingen passend onderwijs te bieden zo dicht mogelijk bij huis. Voor het samenwerkingsverband betekent passend onderwijs onder meer dat iedere leerling zonder onderbrekingen een schoolloopbaan heeft en dat de leerling ondersteuning krijgt waar nodig.

In dit kader bieden zij, naast individuele extra ondersteuning, ook groepsgerichte extra ondersteuningsvormen aan: (1) Groeiklas, (2) Lwo+, (3) VSO in VO en (4) Intermezzo. Met deze groepsgerichte extra ondersteuning krijgen leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften samen les, binnen het regulier onderwijs. Vaak gebeurt dit in een kleine klas en is er meer ondersteuning voor deze leerlingen.

Het doel van de extra ondersteuning is dat de leerlingen hun schoolloopbaan doorlopen zonder onderbrekingen. Dit betekent dat leerlingen met ondersteuningsbehoeften op een voor hen passend niveau onderwijs kunnen blijven krijgen, thuiszitten wordt voorkomen en dat deze leerlingen een diploma behalen, zo veel mogelijk zonder doublures.

Groepsgerichte ondersteuning in kaart

Het samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord heeft Kohnstamm Instituut gevraagd om in kaart te brengen wat de ervaringen met en de opbrengsten van deze groepsgerichte ondersteuning zijn.

Hoe verloopt de schoolloopbaan van leerlingen die groepsgerichte ondersteuning krijgen? Wat werkt er goed in de ondersteuning van leerlingen? Wat helpt leerlingen en zijn er verbeterpunten?

Kohnstamm Instituut verzamelt hiertoe kwantitatieve en kwalitatieve data op de scholen in het samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord. We analyseren de schoolloopbaan van leerlingen die extra groepsgerichte ondersteuning krijgen. We spreken schoolleiders, docenten, ouders en (oud)leerlingen. 

Het doel van het onderzoek is om een duidelijk beeld te krijgen van hoe elke groepsgerichte steunvorm ervaren wordt van start tot einde. Mogelijk kunnen deze vormen van groepsgerichte ondersteuning op meer scholen worden aangeboden, of verder doorontwikkeld.

Projectleider: Merel de Wit 

Betrokken onderzoekers: Esther Stronkhorst, Esmée Lalihatu, Ineke van der Veen

Opdrachtgever: Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord             

Looptijd: januari 2023 – juni 2023