Welke didactische aanpak van een programma voor brede talentontwikkeling heeft een positief effect op de motivatie van leerlingen?

De motivatie wordt bevorderd door leerlingen hun eigen leerproces in handen te geven, samen te laten werken, aan te sluiten bij de leefwereld van de leerlingen en te differentiëren.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en het effect op loopbanen van vo-leerlingen

De ontwikkeling van loopbaancompetenties vereist een begeleiding in dialoog, gericht op reflectie en betekenisgeving van de opgedane (werk)ervaringen, maar is nog geen gemeengoed.

Over welke competenties moeten mentoren in het mbo beschikken om voortijdig schoolverlaten terug te dringen?

Effectieve interventies zetten in op aanleren van studievaardigheden, ontwikkelen van een loopbaanperspectief, aandacht voor het schoolklimaat en het bevorderen van sociale cohesie.

Waar moet een lesobservatie-instrument aan voldoen om de ontwikkeling van startende leraren in het primair onderwijs te volgen?

Een observatie-instrument voor het volgen van leraren moet kwalitatief goed en objectief zijn en afgestemd zijn op de context van de school en het doel.

Wat zijn effectieve methoden voor leesbevordering in groep 4-8 van het basisonderwijs?

Door de leesmotivatie van leerlingen te verhogen, een grote variatie van boeken te bieden, leerlingen te helpen met kiezen en tijd te geven voor lezen, wordt het lezen bevorderd.

Hoe kunnen scholen betrokkenheid van ouders versterken en wat vraagt dit van de leerkrachten?

Educatief partnerschap met voldoende ruimte voor inbreng van ouders en onbevooroordeeld zijn van scholen versterkt de wederzijdse betrokkenheid van ouders én school.

Wat is effectief leesonderwijs voor sbo-leerlingen met lees- en leerachterstanden en gedragsproblematiek?

In het onderwijs moet de nadruk liggen op tekstbegrip, relevante vakinhoud en aansluiting bij de belangstelling van leerlingen. Intensieve begeleiding is een voorwaarde.

Negatieve leerervaringen van volwassenen met lage basisvaardigheden

Wat zijn de ervaringen met vakspecialisatie in het primair onderwijs en wat zijn de effecten?

Vormen van vakspecialisatie komen weinig voor in het po. Verwachte positieve effecten treden soms op, maar nadelen zijn er ook, met name voor probleemleerlingen,

Onderwijs in burgerschap wat scholen kunnen doen

Hoe kunnen scholen voorkomen dat kinderen vooroordelen ontwikkelen op basis van huidskleur, etniciteit of religie?

Aanpakken die contact tussen verschillende (etnische) groepen stimuleren, en die empathie en perspectief nemen bevorderen, blijken daarvoor een goede insteek.

Welke vormen van taakbeleid bestaan er in het vo en wat is het effect op de werkdruk?

Meer kwalitatief taakbeleid rekening houdend met interesse en geschiktheid van docenten en met meer zeggenschap, kan een gunstig effect hebben op de ervaren werkdruk door docenten.

Kan muziek(onderwijs) kinderen met taalontwikkelingsstoornissen helpen hun taalvaardigheid te verbeteren?

Trainen van muzikale vaardigheden kan nuttig zijn voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen: het helpt o.a. bij klankonderscheiding en herkenning van syntactische structuren.

Over welke kennis en vaardigheden op ict-gebied moeten leerlingen beschikken als zij uitstromen uit het praktijkonderwijs? En hoe kunnen zij die verwerven?

Digitale geletterdheid is belangrijk voor deelname aan de maatschappij. Praktijkschoolleerlingen krijgen van thuis minder begeleiding, dus taak voor het onderwijs.